Stanovisko vědců a odborných pracovníků ke změně lesního zákona 

       // Stanovisko dosud podpořilo přes 450 signatářek a signatářů, z toho 29 profesorek a profesorů a 48 docentek a docentů. //                                                                                                                                                                                          Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, budoucnost našich lesů je nyní díky novele lesního zákona ve Vašich rukou. Žádáme Vás, abyste začali lesy skutečně směřovat k odolnosti vůči suchu, klimatické změně i vůči budoucím kalamitám a zpomalili dramatický úbytek biodiverzity.

Lze toho dosáhnout přijetím pozměňovacích návrhů (seznam je uveden níže), které by znamenaly zejména:

 • zajištění plánování a kontroly lovu zvěře tak, aby mohly odrůstat mladé vysázené listnáče a jedle a přirozené zmlazení,

 • důslednější změnu dosud nevhodné druhové skladby lesů,

 • prodloužení lhůty k zalesnění a zajištění porostu tak, aby lesy mohly růst z přirozeného zmlazení a směřovaly k různověkosti a druhové pestrosti, protože jen takové lesy jsou odolné, a to nejen vůči klimatické změně,

 • omezení úmyslných holosečí,

 • zrušení nesmyslného proplácení takzvané "újmy" za ochranu přírody vyplácené státní Agenturou ochrany přírody a krajiny ze státního rozpočtu státnímu podniku Lesy ČR, který má ochranu lesní přírody zajišťovat ze svého poslání daného zřizovacími předpisy (kvůli tomu nyní při kalamitě hrozí vážné poškození chráněné přírody, protože AOPK nemá dostatek prostředků na horentní sumy požadované LČR),

 • usnadnění lesníkům hospodařit šetrnými přírodě blízkými postupy,

 • zjednodušení zásahů proti škůdcům pro vlastníky lesů,

 • a další návrhy

Stejnověké lesy, které dosavadní lesní zákon upřednostňuje, se již rozpadají na většině našeho území. Opakované pěstování monokultur vyčerpalo půdu, kvůli holosečím z ní mizí život i voda, krajina je ohrožená chemií i dalším oteplováním - to vše vyžaduje bezodkladné změny v zákoně, které začnou řešit příčiny současné gigantické lesní kalamity. Současný lesní zákon vzniklý v dobách divoké privatizace v obavách z devastace lesů nezodpovědnými vlastníky spolu s nepružným zadáváním lesnických zakázek a zákonem o myslivosti vysloveně brání změnám vedoucím k větší pestrosti lesů. Výše uvedené návrhy napraví alespoň některá nejvíce problematická ustanovení lesního zákona.

Není již čas dále čekat. Potřebná příprava úplně nového lesního a mysliveckého zákona potrvá přinejmenším tři roky, ani příprava jiné další novely uvedených předpisů není v tomto volebním období reálná. Pokud byste tedy nyní zmíněné pozměňovací návrhy nepřijali, budou lesníci nadále postupovat podle zastaralého zákona, který příčiny současné krize lesů nedokáže řešit a komplikuje lesníkům uplatnění takových postupů, které sníží riziko budoucích kalamit. Dále bychom dělali stejné chyby - na místa odumírajících monokultur znovu vysazovali stejnověké a jiné rizikové porosty a prohlubovali tím kritický stav společenských, ekologických, ale i ekonomických funkcí lesů. Bez přijetí pozměňovacích návrhů výrazně prodlužujících lhůty k zalesnění a návrhů týkajících se plánování a kontroly lovu, jak je uvádí zákon o myslivosti, budou miliardy korun investované do obnovy lesů vyhozené oknem, protože většina listnáčů a jedliček vysázených přímo na holiny uschne nebo je spase přemnožená spárkatá zvěř. Tisíce hektarů holin na kterých chceme obnovit les není možné oplotit.

Již nyní panuje široká shoda na tom, že dosavadní přístup nás dovede k nedostatku dřeva a vysokým finančním ztrátám. Ekonomický kolaps lesnického sektoru již nadále nelze napravovat tím, že se bude miliardami korun dotovat přírodně i ekonomicky neudržitelný způsob hospodaření. Řešení uvedená v pozměňovacích návrzích jsou přitom již v českých podmínkách i ostatních evropských zemích dostatečně odzkoušená a prokazatelně vykazují i nadprůměrné ekonomické výsledky.

Pozměňovací návrhy poslanců Markéty Pekarové Adamové, Evy Fialové a Radka Holomčíka vycházejí stejně jako tento náš dopis z podrobného Stanoviska 240 vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů (2006), Národního lesnického programu II. (2008), Zásad státní lesnické politiky (2012), Akčního plánu adaptace na změnu klimatu (2018), či letos aktuálního doporučení Evropského lesnického institutu. Výše jmenované a vládou schválené dokumenty mělo naplnit Ministerstvo zemědělství, ale neudělalo to. Již dvacet let se Ministerstvo zemědělství odkazuje na potřebu diskuse a přípravy podkladů ke změně lesního zákona. Diskuse proběhla a probíhá a Ministerstvo zemědělství připravuje a schvaluje další a další koncepce, které pak neplní. 

Vzhledem ke kritické situaci v našich lesích jsou tak nyní uvedené pozměňovací návrhy a Vaše hlasování o nich v tomto volebním období jedinou reálnou nadějí pro naše lesy. Žádáme Vás proto o jejich podporu.


Seznam potřebných úprav zákona o lesích (zde):

 • Pozměňovací návrh A.1., B.1. ("zákaz zcizení lesů")

 • Pozměňovací návrh B.4. ("ponechání souší, doplnění těžby v lese nízkém a středním")

 • Pozměňovací návrh G.1. ("rizikové dřeviny")

 • Pozměňovací návrh G.2. ("holoseče")

 • Pozměňovací návrh G.3. ("lhůta pro zalesnění"). Nebude-li schválen, tak pozměňovací návrh B.3, který ovšem řeší umožnění přirozené obnovy holin jen částečně

 • Pozměňovací návrh G.4. ("použití opatření k ochraně lesa přiměřeně možnostem vlastníků")

 • Pozměňovací návrh G.5. ("lesní zákon vůči zákonu o ochraně přírody a krajiny")

 • Pozměňovací návrh G.6. ("ochrana půdy a biodiverzity")

 • Pozměňovací návrh G.7. ("zákon o myslivosti")

 • Pozměňovací návrh F.1., F.2., F.3., F.4. ("tvar lesa", "stanovení, kdo uděluje výjimky k těžbě porostů mladších 80ti let", "vyhlášky pro národní parky")

 • Pozměňovací návrhy F.5. a F.6. ("újmy")

 • Pozměňovací návrh H.1.1. (nebo H.2) ("úprava zákazu pastvy v lese")

 • Pozměňovací návrh H.1.2. ("doplněný návrh G.5 sloučený s návrhem G4")

 • Pozměňovací návrh H.1.3. ("financování odborného lesního hospodáře")

 • Pozměňovací návrh H.1.5. ("zakmenění")

 • Pozměňovací návrh B.6. ("poskytování dat České inspekci životního prostředí")

Přidám se ke stanovisku vědců                  a odborných pracovníkůStanovisko ve formátu PDF: zde

Signatáři

prof. em. Josef Fanta, lesník, emeritní profesor Univerzity ve Wageningen a Univerzity v Amsterdamu

doc. Dr. Jan Farkač, CSc., Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze

Ing. Milan Košulič, lesník

prof. Dr. Pavel Kindlmann, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Ústav výzkumu globální změny AV ČR

prof. Dr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

prof. David Storch, Ph.D., Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

prof. RNDr. Petr Koubek, CSc., Ústav biologie obratlovců v.v.i. AV ČR

prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., ekolog, půdní biolog

prof. Ing. Stanislav Bureš CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., Botanický ústav AV ČR a Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity 

prof. RNDr. Ivan Horáček CSc., PřF UK, zoolog     


prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR

prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., proděkan pro vědu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ekolog

prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., geobotanik, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

prof. Lukáš Kratochvíl, Ph.D., Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

prof. Dr. Jan Lepš, CSc., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc., entomolog

prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, geolog

prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc., hydrobiolog

prof. RNDr. František Marec, CSc. Biologické centrum AV ČR, Entomologický ústav

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Česká geologická služba

prof. Tomáš Albrecht, Ph.D., Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústav biologie obratlovců v.v.i . AV ČR     

prof. RNDr. Tomáš Grim Ph.D., zoolog     

Prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. PřF UK, zoolog     


Stanovisko podpořila Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky.  


doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze

doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D., Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze

doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

doc. Dr. Čeněk Novotný, CSc., mikrobiolog, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc., Katedra biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D., Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D., bryolog, Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

doc. Jiří Reif, Ph.D., ekolog

doc. Mgr. Natália Martínková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR

doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., zoolog, ekolog

doc. RNDr. David Hořák, PhD., ekolog

doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D., Botanický ústav AV ČR

doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., botanik, Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

doc. Petr Pokorný, Ph.D., Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR

doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., entomolog, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., Botanický ústav AV ČR

doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

doc. ing. Milan Štech Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, botanik   

doc. RNDr. Peter Mojzeš CSc., biofyzik, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

doc. Jan Zukal Dr., Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno 

doc. Mgr. Lubomír Tichý Ph.D., Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně     

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity

doc. Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

doc. RNDr. Jana Jersáková, PhD., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

doc. Ing. Josef Krása, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

doc. Ing. Josef Elster, Ph.D., algolog, Centrum polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

doc. RNDr. Václav Pižl, CSc., půdní biolog

doc. RNDr. Jan Šula, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

doc. Pavel Drozd, Ph.D., Katedra biologie a ekologie Ostravské univerzity

doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D., entomolog, Fakulta lesnická a dřevařská České zemedělské univerzity

doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Mendelova univerzita

doc. Dr. Ing. Jan Kadavý, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

doc. Ing. Luboš Purchart Ph.D., entomolog, Mendelova univerzita v Brně

doc. Vladimír Remeš Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého

doc. Ing. Lenka Pavlů Ph. D., Katerda pedologie a ochrany půd České zemědělské univerzity v Praze

doc. Ing. MgA. David Boukal Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity a Entomologický ústav BC AV ČR

doc. Ing. Václav Krpeš , Ph.D., Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D., zoolog, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf Ph.D., půdní zoolog, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

doc. Mgr. Jan Havliš Dr., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity  

doc. RNDr. Lucie Juřičková PhD., PřFUK / zoolog  

doc. RNDr. Jitka Vilímová CSc., PřF UK, entomolog    

doc. MVDr. Hana Banďouchová Ph.D. Dipl. ECZM, Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno    


Ing. Tomáš Pospíšil, lesník, akademický pracovník Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity

Mgr. Jakub Dan Žárský, Ph.D., ekolog

Mgr. Ivona Matějková, botanička

Ing. Karel Matějka, CSc., IDS Praha

RNDr. Svatopluk Bílý, CSc., Fakulta lesnická a dřevařská české zemědělské univerzity

Mgr. Petr Kment, Ph.D., Národní muzeum

Ing. Petr Růžička, BAOBAB - péče o zeleň s.r.o.

Ing. Jan Toušek, majitel arboristické firmy

Filip Šabat, Baobab - péče o zeleň s.r.o.

Ing. Pavel Majer, JUROS, s.r.o.

RNDr. Radka Frydrychová, arboristická poradkyně

Jaroslav Škopek, Ph.D., zaměstnanec Národního muzea v penzi

Mgr. Petr Heřman, entomolog

Mgr. Klára Farkačová, ekoložka

Vlastimil Cihlář, ZOO Plzeň

David Číp, profesionální ochránce přírody, zoolog

Josef Korynta, entomolog

Ing. Aleš Bezděk, Ph.D., entomolog

RNDr. Petr Petřík, Ph.D., botanik

Mgr. Filip Jetmar, Filip učitel biologie na gymnáziu, člen ČSOP Svitavy

Ing. Václav Krištůfek, CSc., půdní biolog

RNDr. Michal Šorf, Ph.D., hydrobiolog

RNDr. Petr Macek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

RNDr. Robert Tropek, Ph.D., entomolog, ekolog společenstev

Ing. Kateřina Ježková, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Marian Pavelka, Ph.D., ekolog, Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe

RNDr. Magda Edwards, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR

RNDr. Petra Horká, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

RNDr. Jolana Tátosová,Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

RNDr. Martin Černý,Ph.D., Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

RNDr. Jasna Vukić, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D., Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Ing. Martina Čampulová, Ph.D., Mendelova univerzita

Mgr. Karolína Bílá, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D., entomolog, ekolog, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity

Mgr. Hana Sekerková, botanička

Mgr. Alexander Ač, Ph.D., ekolog

Filip Oulehle, Ph.D., biogeochemik

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., entomolog, ekolog

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, malý vlastník lesa

Ing. Vladimír Hula, Ph.D., entomolog, akademický pracovník

Jiří Beneš, entomolog, Biologické centrum AV ČR, malý vlastník lesa

Mgr. Ing. Vojtěch Kolář, hydrobiolog a entomolog

RNDr. Jan Hollan, Ph.D., fyzik věnující se osvětě o globálním klimatickém rozvratu

RNDr. Ondřej Konvička, entomolog, Biologické centrum AV ČR

Jiří Nohel, lesník

Mgr. Oldřich Havránek, entomolog

Mgr. Ondřej Simon, Ph.D., ekolog, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity

RNDr. Aleš Farda, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, klimatolog

Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D., environmentální geograf

RNDr. Jiří Hodeček, Ph.D., entomolog

Ing. Ivo Moravec, lesník

RNDr. Marek Banaš, Ph.D., ekolog, Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, drobný vlastník lesa

Mgr. Martin Mandák, zoolog

RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D., Botanický ústav AV ČR

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D., krajinný ekolog, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Petr Kohout, Ph.D., mykolog, Mikrobiologický ústav AVČR

Mgr. Tereza Mašková, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. Martin Večeřa, biogeograf, ekolog

Ing. Bc. David Sommer, entomolog, Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity

Ing. Petr Zasadil, Ph.D., Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity

Dr. Julien Mocq, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Mgr. Kateřina Čiháková, botanička

Mgr. Michael Mikát, entomolog, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

RNDr. Richard Višňák, Ph.D., geobotanik

RNDr. Zdeněk Tyller, ekolog, zoolog

Mgr. Jan Sychra, Ph.D., ornitolog, hydrobiolog, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Mgr. Jan Smyčka, evoluční biolog, Laboratoire d'écologie alpine, Grenoble

Mgr. Vladimír Hemala, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Mgr. Peter Mikula, Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Mgr. Ondřej Mikula, Ph.D., Ústav biologie obratlovců v.v.i. AV ČR

Mgr. Beata Matysioková, Ph.D., zooložka

Mgr. Jiří Guth, ekolog

Jan Schneider, entomolog, člen výboru České společnosti entomologické

RNDr. Petr Procházka, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Mgr. Jana Petruželová, hydrobioložka, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Mgr. Jiří Procházka, Ph.D., entomolog, Výzkumný ústav Silva Taroucy a Moravské zemské muzeum Brno

RNDr. Jan Divíšek, Ph.D., biogeograf, ekolog, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Jiří Krátký, entomolog

Mgr. et Mgr. Jan Běťák, mykolog

Ing. Květoslav Resl, entomolog

Ing. Martin Mařík, entomolog

Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D., Biologické centrum AV ČR

RNDr. Vladimír Zeman, CSc., entomolog

Mgr. Jana Albrechtová, Ústav biologie obratlovců v. v. i. AV ČR

ing. Ladislav Bláha, CSc., emeritní pracovník VÚRV

Ing. Karel Schön, entomolog

Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D., Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelovy univerzity

Mgr. Eva Líznarová, Ph.D., ekoložka, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Mgr. Eva Hanáková, Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a VÚV TGM, v.v.i.

Dr. Löbl Ivan, entomolog

Mgr. Eliška Chalupová, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

RNDr. Vlastimil Rybka, Ph.D., botanik

Jaroslav Resl, entomolog, Muzeum Nové Město nad Metují

Ing. Roman Sauer, entomolog

Bc. Marcel Bartoš, botanik

Ing. Pavel Vonička, entomolog, Severočeské muzeum v Liberci

Mgr. Barbora Březinová, zooložka

Mgr. Jan Roleček, Ph.D., Botanický ústav AV ČR a Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity

RNDr. Jan Miklín, Ph.D., geograf, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Bc. Kryštof Chytrý, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Mgr. Filip Trnka, Ph.D., entomolog

Mgr. Michal Hykel,Ph.D., entomolog

RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Ochrana fauny ČR

RNDr. Jan Borovička, Ph.D., biogeochemik a mykolog

Mgr. Veronika Kršáková, ekoložka, zooložka

RNDr. Zdeněk Malinka, mikrobiolog, entomolog

Mgr. Barbora Turbaková, Ústav biologie obratlovců v. v. i. AV ČR

Ing. Handrij Härtel, Ph.D., botanik

Ing. Radomír Láska, entomolog

RNDr. Jan Viewegh, emeritní odborný geofyzik

Ing. Jaroslav Veškrna, lesník důchodce

Mgr. Michal Zapletal, entomolog

Ing. Jindřich Šmiták, lesník, dendrolog-botanik

Ing. Pavel Wágner, arborista, Arbonet, s.r.o., znalecký ústav

Ing. Tomáš Foit, lesní správce

Ing. Daniel Graf, DiS., lesník

RNDr. Tereza Nováková, Ph.D., environmentální geoložka

MDDr. Adam Šíma, entomolog

Ing. Aleš Erber, lesník

Bc. Jiří Pavlík DiS., lesník

Mgr. Jana Švaříčková, zooložka

Ing. Libor Janda, provozní lesník

Ing. Michal Knapp, Ph.D., ekolog, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity

Michal Kučera, majitel lesa, zpravodaj AOPK CHKO Křivoklátsko

Ing. Martin Čížek, lesník, Magistrát hl.m. Prahy

Ing. Miloslav Singer, lesník

Mgr. Martin Píža, entomolog

Mgr. Eva Šrailová, ekoložka

Ing. Vít Ryjáček, entomolog

Ing. Jiří Bárta, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Bc. Jan Peřina, DiS., lesník

RNDr. Jiří Řehounek, entomolog a učitel

Ing. Jaroslav Záhora, CSc., půdní biolog

RNDr. Jana Liparová, Ph.D., entomoložka, Biologické centrum AV ČR

Petr Vondráček, DiS., lesník

Ing. Jan Duda, lesník - odborný lesní hospodář

RNDr. Jiří Brabec, botanik

Mgr. Martin Fejfar, biolog, územní plánovač

RNDr. Michal Šimíček, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Mgr. Miloš Krist, Ph.D., zoolog

Mgr. Lenka Štěrbová, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Mgr. Zuzana Strnadová, molekulární bioložka, genetička

RNDr. Ivona Horká, Ph.D., Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

RNDr. Luboš Beran, Ph.D., zoolog

Mgr. Vladimír Melichar, Přírodovědecký průzkum, Karlovy Vary, geobotanik    

RNDr. Zdeněk Lajbner Ph.D., zoolog   

Mgr. Přemysl Tájek, botanik

RNDr. Kateřina Bišová Ph.D., bioložka

Ing. Jiří Toman, Stráž přírody ČR, učitel

Ing. Tomáš Roub, krajinný inženýr 

Ing. Kateřina Zahradníková, zahradní a krajinářská architektka

Mgr. Pavel Rotter, Ph.D., chemik životního prostředí, ekolog     

Ing. Miroslava Chmelová, soukromý zemědělec 

Mgr. Petra Hájková PhD., botanička (Botanický ústav AVČR a Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita)  

Ing. Petr Kjučukov, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra ekologie lesa       

Mgr. Miroslav Kutal Ph.D., Ústav ekologie lesa, Mendelova univerzita v Brně, zoolog        

Pavel Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava, kurátor zoologických sbírek, entomolog  

RNDr. Ivana Macháčková CSc., biochemik  

Ing. Jan Brabec DiS., lesník, vlastník lesa 

Ing. Iva Ulbrichová PhD., Fakulta lesnická a dřevařská ČZU Praha    

Mgr. Ladislav Rektoris, botanik SCHKO Třeboňsko 

Mgr. Barbora Peřinová, ekoložka

Mgr. Petr Voříšek Dr., Česká společnost ornitologická, ornitolog

Mgr. Šárka Šantorová, Molekulární biolog, genetik  

Ing. Martin Sucharda, vodohospodář, krajinné inženýrství, Fakulta životního prostředí ČZÚ     

Mgr. Simona Šafarčíková, botanička

Mgr. Silvie Suchánková, Botanický ústav AV ČR, historická ekologie     

Ing. Jaroslav Ponikelský, Správa Národního parku Podyjí, lesník     

Ing. Václav Procházka, AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les - lesník

RNDr. Milan Boukal Ph.D., entomolog

Ing. Šárka Zielinská, lesník   

Mgr. Martina Pecnová, pedagožka, bioložka (zoologie obratlovců)    

Ing. Dana Vébrová, lesník NP

Mgr. Tomáš Černý Ph.D., geobotanik, Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská      

RNDr. Václav Gvoždík PhD., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.     

Ing. Martin Špaček Ph.D., odborník na regionální rozvoj a ekosystémové služby

RNDr. Petr Synek PhD., zoolog     

Mgr. Kateřina Janotová Ph.D., zooložka

RNDr. Petr Synek PhD., zoolog    

Mgr. Kateřina Janotová Ph.D., zooložka    

Mgr. Petra Skácelová, environmentální specialistka v oblasti čištění vod    

Ing. Kamil Král, Ph.D., lesník, ekolog

Ing. Stanislav Juráň, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Mgr. Martin Macek, Botanický ústav AV ČR

Mgr. et Mgr. Adéla Plecerová, archeozoolog, Jihočeská univerzita

Ing. Lukáš Strnad, Ph.D. ,VÚHLM Strnady    


     


Mgr. Zdeněk Vermouzek, ornitolog, Česká společnost ornitologická     

Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D., environmentální geograf, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého

RNDr. Dana Turoňová, botanička, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Ing. Petra Štěpánková, Ph.D., botanička, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Mgr. Vendula Polášková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Mgr. Hana Sezimová, Ph.D., Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Mgr. Josef Kašák, Ph.D., entomolog, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzita

Mgr. Jan Batelka, entomolog

Mgr. Michal Choma, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Mgr. Karel Fajmon, botanik, AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty

RNDr. Michal Andreas, Ph.D., zoolog

RNDr. Olga Lepšová-Skácelová, Ph.D., hydrobioložka

RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Ing. Martin Šálek, Ph.D., Ústav biologie obratlovců v. v. i. AV ČR

RNDr. Kamila Vítovcová, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

RNDr. Jan Hofmeister Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Mgr. Barbora Lepková, Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Mgr. Kristýna Hošková, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Ing. Milan Hron, lesník, odborný lesní hospodář

RNDr. Petr Pařil, Ph.D., hydrobiolog, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Mgr. et Mgr. Jana Ilgová, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

ing. Eliška Zimová, soudní znalkyně v oboru ochrana přírody

Ing. Jiří Bureš, zoolog (AOPK ČR)

Tamara Faberová, MSc., specialista na životní prostředí

Jiří Antl, DiS., lesník

RNDr. Miroslav Hátle, CSc., AOPK ČR - Správa CHKO Třeboňsko

Mgr. Jan Lechner, ekolog

RNDr. Lucie Kačmarová, botanik, AOPK ČR, RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D., krajinný ekolog

PharmDr. Michal Ouda, entomolog

RNDr. Eliška Chmelová, Ph.D., Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Entomologický ústav Biologického centra AV ČR

RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D., půdní biolog

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Mgr. Petr Kozel, ekolog, entomolog, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Biologické centrum AV ČR

Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

RNDr. Jan Chlumský, Ph.D., botanik, AOPK ČR, RP Jižní Čechy

Mgr. Kryštof Horák, ornitolog, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

RNDr. Pavel Šebek, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Mgr. Ľudovít Ďureje, Ph.D., zoolog

Ing. Miroslav Červený, lesník

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., entomolog, Muzeum regionu Valašsko

Ing. Karel Kavalec, lesník

MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc., zoolog, ekolog, veterinář

Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D., Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty, Univerzita Karlova

Mgr. Blanka Zedková, Agentura ochrany přírody a krajiny, hydrobiolog

RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Zdeněk Charvát, referent státní správy lesů

Ing. Pavlína Hakrová, Ph.D., NP Šumava, botanička

Ing. Ondřej Šmíd, Správa NP Šumava

Mgr. Jan Švanyga, hydrobiolog, ekolog

Ing. Vojtěch Barák, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze

Ing. Eliška Baranovská, Ph.D., ekoložka

RNDr Martin Košíček, geolog

Mgr. Vladimír Ledvina, ekolog

Mgr. Eva Šmerdová, Ph.D., botanička

MUDr. Aleš Smetana, CSc., entomolog

Jiří Fučík, lesník

Mgr. Markéta Nováková, Ph.D., bioložka, Biologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Radim Hédl Ph.D., Botanický ústav AV ČR

Ing. Jan Efler, lesník

RNDr. Martina Dalíková Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Mgr. Eva Remešová Ph.D., Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jiří Skuhrovec Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

RNDr. Magda Zrzavá Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, genetička

Mgr. Igor Malenovský Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Mgr. Petr Šrámek, entomolog

Mgr. Jitka Kosňovská, archeobotanička

Jiří Darebník, entomolog

MUDr. Eduard Ezer, entomolog

Ing. Dušan Utinek PhD., OSVČ - odborný lesní hospodář, poradce v oblasti lesnictví a ochrany životního prostředí

Ing. Zdeněk Kovářík, arborista, PROSTROM Bohemia s.r.o

Mgr. Tomáš Fér Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, botanik

RNDr. Miroslava Kudláček Sýkorová, genetička

Ing. Markéta Kulhánková, úřednice - odbor životního prostředí

Mgr. Jakub Salaš, mykolog 

RNDr. Blanka Mikátová, zooložka

Ing. arch.Kamila Žifčáková, AOPK ČR, krajinářka

Mgr. Filip Harabiš Ph.D., Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze

Mgr. Tomáš Dohnal, krajinný ekolog, Natura 2000

Zdeněk Polášek, Ekolog a zoolog

RNDr. Barbora Čepelová, botanička, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Mgr. Barbora Rolečková Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR

Mgr. Péter Szabó Ph.D., Botanický ústav AV ČR

Mgr. Pavel Pracný Ph.D., hydrogeolog, PřF MUNI

Lucie Vítková MSc PhD, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká Zemědělská Univerzita Praha

Mgr. Veronika Jílková Ph.D., Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR v. v. i.

Mgr. Jana Vokurková, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, ekoložka

Mgr. et Mgr. Bc. Tomáš Janík, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a VÚKOZ, geograf a krajinný ekolog

Ing. Aleš Kovář, vodohospodář

Mgr. Dan Leština, zoolog a ekolog

Mgr. Petr Hrouda Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Roman Mlejnek, entomolog, Východočeské muzeum Pardubice

Mgr. Hana Šigutová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Mgr. Martin Šigut, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Mgr. Markéta Londýnová, mikrobioložka

Mgr. Jaroslav Trnka, Ph.D., středoškolský učitel

Ing. David Půbal, Správa NP Šumava

RNDr. Klára Řehounková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

RNDr. Petr Švácha, CSc., entomolog, Entomologický ústav BC AV ČR

Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., ornitolog, ekolog

Mgr. Jakub Straka, Ph.D., entomolog, Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

RNDr. Karel Tajovský, CSc., půdní biolog, Biologické centrum AV ČR

Jan Metzl, lesník

Mgr. Jindřich Prach, geobotanik, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a AOPK ČR

RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D., mikrobiolog

Tomáš Stejskal, lesník

Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

RNDr. Jaroslav Koleček Ph.D., ornitolog, Ústav biologie obratlovců AV ČR a Ústav pro životní prostředí PřF UK

RNDr. Markéta Pazderková Ph.D., biofyzička, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Mgr. Milica Požgayová Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR

Mgr. et Mgr. Eva Tajovská, zooložka

RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D., evoluční ekolog, ornitolog

Ing. Pavel Samec, lesník

Ing. Martin Lepší,Ph.D., botanik

Mgr. Ondřej Vild, Ph.D., ekolog, Botanický ústav AV ČR

Ing. Petr Hesoun, entomolog, úředník

Ing. Karel Boublík, Ph.D., botanik, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze

Jiří Bína, lesník, Kinský Žďár nad Sázavou, a.s.

Mgr. Zuzana Hiadlovská, Ph.D., Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR

Mgr. Zdeněk Hanč, AOPK ČR, entomolog

Mgr. Jan Havlíček, zoolog, AOPK ČR

Mgr. Petra Hájková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR

Ing. Jan Bořucký, entomolog

Mgr. Milan Kotilínek, botanik, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Ing. Matěj Orság, Ph.D., bioklimatolog, Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe

PhDr. Ondřej Matějka,Ph.D., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy - historik, vlastník lesa

Mgr. Lucia Rubáčová,Ph.D., PRIF UK Bratislava

Mgr. Jitka Farská, Ph.D., vlastník lesa, půdní biolog

Mgr. Marie Peroutková, hydrobioložka

Mgr. Anežka Eliášová, Ph.D., botanička, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Mgr. Ladislav Šigut Ph.D., ekofyziolog

Ing. Jakub Černý, lesník

Mgr. Svatava Havelková, právnička specializující se na ochranu životního prostředí

Josef Mertlik, entomolog

Ing. Václav Jansa, Správa KRNAP

Mgr. Jiří Koptík, biolog, ekolog

Mgr. Miloslav Kolenatý, pedagog, Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem    

Ing. Pavel Janda Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Daniel Šimko, vlastník lesa    

RNDr. Jan Hušek Ph.D., Národní muzeum - Přírodovědecké muzeum, ornitolog 

Mgr. Jindřiška Bojková Ph.D., Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita  

RNDr. Pavel Jaška Ph.D., zoolog, AOPK ČR   

Bc. Vít Tejrovský, zoolog     

Mgr. Petr Koutecký, Ph.D., Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta

RNDr. Ivana Jongepierová, AOPK, RP Správa CHKO Bílé Karpaty   

RNDr. David Svoboda, Ph.D., botanik, PřF UK 

Tomáš Bayer, Ph.D., pedolog   

Ing. Jiří Pokorný, zoolog, externí spolupracovník AOPK ČR

Mgr. Jiří Kovalovský, evoluční biolog  

Mgr. Ondřej Perlík, ekolog        

RNDr. Martin Mokrejš, Ph.D., molekulární biolog    

Ing. Vojtěch Tomeček, entomolog

Ing. Barbora Hrůšová, soukromý zemědělec   

Ing. Svatopluk Folta, lesník 

Ing. Ludvík Hauser, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, krajinný ekolog   

RNDr. Lucie Kubínová CSc., Fyziologický ústav AV ČR

RNDr. Ondřej Vaněk Ph.D., Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy  

Ing. Jiří Sikora, AOPK ČR  

Ing. Jiří Veska Ph.D., AOPK ČR, lesník    

Mgr. Karel Černý Ph.D., VÚKOZ, v.v.i., fytopatolog  

Ing. Matěj Linhart, vodohospodář    

Ing. Jana Jiskrová, AOPK ČR  

Mgr. Lenka Storchová, Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta UK    

RNDr. Michal Vinkler Ph.D., Katedra zoologie PřF UK

Mgr. Eva Bartejsová Ph.D., ekoložka 

RNDr. Vladimír Vohralík CSc., Katedra zoologie Př. Fak. UK 

ing. David Blažek, AOPK ČR     

Mgr. Petr Masner, Ph.D., ekotoxikolog

Mgr. Robert Černý, Ph.D,. zoolog UK Praha   

Mgr. Petr Šípek, Ph.D., entomolog    

Mgr. Markéta Vlková, mikrobioložka 

RNDr. et Mgr. Matěj Horáček, Ph.D., pedolog, Katedra fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity    

RNDr. Lukáš Sekerka, Ph.D., entomolog      

Mgr. Adrián Czernik, biolog    

Mgr. Karel Janko, Ph.D., evoluční biolog a ekolog, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR   

RNDr. Jan Klečka, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, Entomologický ústav   

Aleš Vaněk, DiS., projektant hospodářské úpravy lesa     

Mgr. Ing. Jana Hrdličková, ekoložka     

Mgr. Petra Skácelová, environmentální specialistka v oblasti čištění vod

Ing. Jan Skyva,  entomolog

Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně 


  

    

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky